منشور اخلاقی

شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام) در جهت حفظ منافع ذینفعان خود، توجه و رعایت موارد ذیل را بر خود واجب می داند:

vما بر این باوریم که مشتریان سرمایه واقعی شرکت هستند؛ لذا خدمتگزاری و مشتری مداری را از جمله اصول محوری فعالیت شرکت می دانیم.

v احترام و پایبندی به اصول اخلاقی و رعایت عدالت، صداقت، امانتداری و مسئولیت پذیری همواره در دستور کار ما قرار دارد.

v خدمت به مشتری را از مهمترین وظایف خود می دانیم و ضمن عزت نهادن و تکریم مشتریان و اطلاع رسانی صحیح و روشن به ایشان، تلاش می کنیم دقیق ترین خدمات را در حداقل زمان ممکن ارائه دهیم.

v معتقدیم سرمایه های سهامداران خرد و کلان، نزد ما به امانت است و ما با درستکاری، مسئولیت پذیری، اتخاذ راهبردها و تصمیمات مناسب و تعهد به اصول افشاء و شفافیت، در پی ارزش آفرینی و سودآوری برای سهامداران می باشیم.

vما سرمایه های انسانی را عامل اساسي رشد و تعالي سازماني و کار تیمی و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی را عامل موفقیت می دانیم. لذا بر آنیم با مدیریت مشارکتی، یادگیری سازمانی و ایجاد فضای کار گروهی، از این سرمایه در جهت کسب نتایج موفقیت آمیز بهره بگیریم.

 vبه طور جدی متعهد به رعایت قوانین، مقررات و استانداردها در انجام وظایف شغلی و تحقق اهداف سازمانی هستیم.

vحفظ اسرار و اطلاعات محرمانه مشتریان را بر خود واجب دانسته و از دسترسی غیرمجاز و غیرقانونی به این اطلاعات جلوگیری می کنیم.

vدر برخورد با تمامی ذینفعان سعی در ایجاد و حفظ رابطه برد - برد داریم.

vنوآوری، دانش محوری و بهبود مستمر روش ها و سیستم ها مطابق با استانداردهای روز سرلوحه برنامه سازمانی ماست.

v در تصمیمات مدیریتی هیچگاه منافع شخصی مدنظر نبوده و همواره بر منافع مشروع سازمان و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات متعهد می باشیم.

 

vبرای حفظ منافع ملی، رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضروری است و ما آن را در سرلوحه وظایف خود قرار می دهیم.