شرایط اعطای تسهیلات

Ø متقاضی و ضامن می‌بایست دارای درآمد مکفی باشند.

Ø پرداخت تسهیلات منوط به عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور است.

Ø پرداخت تسهیلات منوط به تأیید نتیجه ارزیابی اعتباری لیزینگ ایران و مبلغ و مدت زمان بازپرداخت آن متناسب با توان بازپرداخت متقاضی تعیین می شود.

Ø  مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و انضباط مالی در پرداخت تسهیلات در میزان تسهیلات تخصیصی تأثیرگذار است.

Ø نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

Ø نوع وثایق با توجه به نتیجه بررسی وضعیت اعتباری و مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات درخواستی تعیین می گردد.

Ø چک های قابل قبول صرفاً طرح صیاد بوده و چک های سنتی و خارج از طرح صیاد مورد قبول نمی باشد.